สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐

                 นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๑๐๐) โรงเรียนลำปางกัลยาณี  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการอบรม จำนวน ๑๐๐  คน
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ที่ส่วนกลางกำหนดให้ ได้แก่ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Emis)  ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  พร้อมพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ระหว่างสถานศึกษากับเขตพื้นที่

                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/3fKvGKHbwxeBKRF29
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
อังค์ริสา รัตนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สุวรรณ กาวิละ
เจ้าพนักงานธุรการ
ภาพ
 
08 พค. 2560 เวลา 14:09 น. 0 661
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^