สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดโครงการ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบทุกสาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชาที่ขาดแคลนครู  ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference และศึกษาความพึ่งพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยทดลองจัดการเียนรู้ใน 3 รายวิชา  ได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  วิชาฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และวิชาศิลปศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีตัวชี้วัด ผลการเรียนนักเรียนสูงขึ้น  โดยงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  เป็นผู้ดูแล  และเริ่มทดลองในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยมีนายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานเปิดโครงการ  และมีนาย  สรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ และผู้เชื่อมโยงระบบ

 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
08 พค. 2560 เวลา 16:37 น. 0 487
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^