สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมสหวิทยาเขต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

                    นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธาน การประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20  คน  ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
                    เรื่องเสนอพิจารณา  ประกอบด้วย  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ผลการดำเนินงานโรงเรียนนวัตกร  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์  ,  การพัฒนาครูนิเทศ โรงเรียนละ ๑๐ คน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน,  การดำเนินโครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนนวัตกร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ "ธุรกิจพอเพียง"   การเกลี่ยนอัตรากำลังครูและลูกจ้าง  ตลอดรวมถึง การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นภัสวรรณ ทาไชยวงค์ 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
09 พค. 2560 เวลา 15:18 น. 0 707
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^