สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม. เขต ๓๕ อบรมการพัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม

               นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม นางศรีจันทรัตน กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กล่าวรายงาน  นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  พิธีกร   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม  ๔๐๓  คน  ในวันที่ ๒๐, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม โดยบูรณาการงานด้านคุณธรรมลงสู่หลักสูตรการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยจัดการอบรมแบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ  รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ประกอบด้วยคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตบุญวา ย์และพญาวังทุกโรงเรียน จำนวน ๑๘๓  คน  รุ่นที่ ๒  วันที่ ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ประกอบด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐๘  คน  และรุ่นที่๓ จังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จำนวน ๑๙๕  คน
           การอบรมครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการนำของ นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี  และคณะ

          ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/ta4bjgyA2rpP8UZf9
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
22 พค. 2560 เวลา 12:32 น. 0 359
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^