สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายอลงกรณ์ ประสานสุข

tdumbnail
ชื่อ นามสกุลนายอลงกรณ์ ประสานสุข
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งรอง ผอ. สพม.เขต ๓๕
ระดับการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการประถมศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ตำแหน่ง
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ภูมิลำเนาเดิม
   จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปี เกิด
   วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2501
วุฒิการศึกษา
   -ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการประถมศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่
   -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการรับราชการ
   -พ.ศ. 2521 - 2530    ครู 1 - อาจารย์ 1 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
   -พ.ศ. 2530 - 2533    ครูใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
   -พ.ศ. 2533 - 2539    ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
                               ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
   -พ.ศ. 2539 - 2547    ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 
                             ศึกษาธิการอำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย
                             ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร 
                             ศึกษาธิการอำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
                             ศึกษาธิการอำเภอขุนตาล    จังหวัดเชียงราย                             
                             ศึกษาธิการอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง
                             ศึกษาธิการอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
                             ศึกษาธิการอำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
   -พ.ศ. 2547 - 2554    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
   -พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
รับผิดชอบกำกับดูแล
   -กลุ่มอำนวยการ
   -กลุ่มบริหารงานบุคคล
   -ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผลงานดีเด่น
   -ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2532
   -ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) 
   -ด้านการบริหารงานบุคคล ของ สพฐ. ประจำปี 2550
^