สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> ทำเนียบผู้บริหาร


นายพิทยา  ไชยมงคล

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

               
                                                                             นายอลงกรณ์  ประสานสุข                                     นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ
                                                                                   
   รองผู้อำนวยการ                                           รองผู้อำนวยการ 
                                                 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

 
                                                                            
                                                                                 นายจิรวัฒน์  ปัญญา                                               นายไพโรจน์   วิเศษ
                                                                      รองผู้อำนวยการ                                           รองผู้อำนวยการ
                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 
 
                                                                                   
                                                                            นางจงกร  แสงคล้าย         นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์              นางอุดม  ถาวร
                                                                ผอ.กลุ่มอำนวยการ          ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
        
                                                            นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว              นายชนินทร์  วรรณมณี             นายโกศล  สิทธุบุญ
                                                           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผล    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา

 
    
                                                                                                  นางมัณฑณา  ลิ้มตระกูล           นายสรวง  ศรีแก้วทุม
                                                                               ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                                             เพื่อการศึกษา                                                                   
21 ตค. 2559 เวลา 08:45 น. 0 3088
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^