สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ชื่อผลงานวิชาการ        การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
                              ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน
ผู้ประเมิน                  นายนคินทร์  ภูริพงษ์
หน่วยงาน                  โรงเรียนบ้านไร่ 
                               ตำบลหัวเมือง   อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต
3
ปีที่ประเมิน                ปีการศึกษา  2559
 
บทคัดย่อ
 
            การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปินครั้งนี้  ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียลแอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมิน 4 ด้าน        ดังนี้ คือ 1) ด้านบริบท(Context)  2) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)  3) ด้านกระบวนการ(Process) และ               4) ด้านผลผลิต(Product) เกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมตามโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 65 คน เครื่องมือ    ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี 5 ฉบับ เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ 1) ประเมินด้านบริบท   2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินด้านกระบวนการ 4) ประเมินด้านผลผลิตของจัดกิจกรรม    ตามโครงการฯ และ  5) ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ผลการประเมินพบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการ ด้านบริบท(Context)  ผลการประเมินมีความเห็นสอดคล้องและเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด        (m = 4.761 , s=0.138) และผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input) มีความเพียงพอและเหมาะสม     อยู่ในระดับมาก (m = 4.269 , s=0.217) ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process) มีการดำเนินการ  อยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.776 , s=0.148) และในส่วนผลการประเมิน ด้านผลผลิต(Product)       การจัดกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับ      มากที่สุด (m = 4.643 , s=0.160) ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
เฉลี่ย 5  กลุ่มสาระหลัก ของปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น      ร้อยละ 12.69 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจในภาพภาพรวมต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก (m = 4.492 , s=0.140)
 
30 พค. 2560 เวลา 14:01 น. 0 650
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^