สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> การสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา

                สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ทำการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ปี ๒๕๖๐  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                ๑.  เป็นพุทธศาสนิกชน ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
                ๒.  เป็นผู้ประกอบสัมมนาชีพเลี้ยงตนเองโดยสุจริต
                ๓.  เป็นผู้ประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม
                ๔.  เป็นผู้ยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
                ๕.  เป็นผู้อุทิศตน และสนับสนุนกิจกรรมทางพระัพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
                
                 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากสนใจศึกษารายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  โทร. ๐๕๔-๘๒๑๕๗๒

 
15 พย. 2559 เวลา 11:09 น. 0 1557
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^