สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> รับสมัครสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ปี ๒๕๖๐

                ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลำปาง  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐  โดยรับสมัครเยาวชนหญิง ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และมีอายุ ๑๘ - ๒๕  ปี  เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
หลักเกณฑ์
๑.  เป็นเยาวชนหญิงอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี (นับถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
๒.  เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการประพฤติตนที่เหมาะสม
๓.  เป็นผู้มีความกล้าหาญ ตามวุฒิภาวะในการป้องกันพิทักษ์สิทธิของตนเอง และผู้อื่น ในการถูกล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำ และมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
      และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง ชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรี
๔.  รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
๕.  ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา

หลักฐานประกอบการสมัคร
๑.  แบบเสนอประวัติ (ติดต่อขอรับ  ตาม E-mail  หรือเบอร์โทรด้านล่าง)
๒.  รูปขนาอ ๑x๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๑ รูป โดยติดรูปถ่ายแบบเสนอประวัติ
๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ดาวน์โหลแบบเสนอประวัติได้ที่ www.dcy.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

หมดเขต ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙


                จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา รับทราบ และเชิญชวนเยาวชนหญิง อายุ ๑๘ - ๒๕  ปี  สมัครสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ปี ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกในระดับภาค ต่อไป  รับสมัครภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  

                หากสนใจ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม และขอทราบรายละเอียดได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กลุ่มการพัฒนาและสวัสดิการ
E-mail  lampang@m-society-go.th
ผู้ประสานงาน  นางสาวกมลชนก  ปิกตะหลก
โทร. ๐๕๔-๒๖๕๐๔๓
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
 
19 ธค. 2559 เวลา 15:34 น. 0 1031
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^