สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ เยาวชน

 ด้วยมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐  วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท  คือ

๑.  บุคคล

๒.  กลุ่ม

๓.  ขยายกิจการ

คุณสมบัติผู้ขอรับสมัคร อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕  ปี สมัครขอรับทุนฯ  โดยศึกษารายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  หรือทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

หรือส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนฯ ไปยัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร   ....

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน

 

 

 
20 ธค. 2559 เวลา 16:20 น. 0 901
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^