สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต ๓๕ ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต

                                นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  โครงการโรงเรียนสุจริต  นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กล่าวรายงาน  นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ พิธีกร ดำเนินรายการ นายสนั่น สายนุวงค์ นิติกร  นำกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕๐  คน  ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ภายใต้ชื่อ โครงการโรงเรียนสุจริต  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ทำข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  คัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบได้แก่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนสุจริตเครือข่าย๑๐%  และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๒๐% จำนวน ๑๐ โรงเรียน ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๖  และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จึงได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดประชุมฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จาก ๔๕ โรงเรียน  รวม ๑๕๐  คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน  และรับทราบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต จากโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

                              ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/CNtgCkfgWBxAFeSL6
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
นายสุทัศชัย  จันโท
นายสุวรรณ กาวิละ
ภาพ
25 พค. 2560 เวลา 11:51 น. 0 1015
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^