สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนนวัตกรฯ สพม.เขต ๓๕

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการและครู การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนนวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง ณ ห้องทานตะวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
                ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง มีคณะครูที่แสดงความจำนงตอบรับเข้าร่วมสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จำนวน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๓๐  คน  คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  โดยการจัดกิจกรรมพบปะกันในวง PLC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในคำว่า "ผู้ประกอบการ, ธุรกิจ และนวัตกรรม"  สร้างความรู้โดยผู้เรียน มุ่งให้เกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งไปยังการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต  มีนายพีรวัศ กี่ศิริ เป็นวิทยากร

                ชมเนื้อหา ธุรกิจพอเพียง อ.พีรวัศ กี่ศิริ  https://www.gotoknow.org/posts/628562

                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/kuwHd2q7acaUkg4d7

 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
25 พค. 2560 เวลา 15:11 น. 0 1190
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^