สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการค่ายลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด จิตรักษ์สิ่งแว

                นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธาน เปิดโครงการค่ายลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด จิตรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการจัดการศึกษาชำนาญการกล่าวรายงาน  มีคณะครูและนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๐๕  คน ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดทำโครงการค่ายลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด จิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียน มีองค์ความรู้ ทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาทักษะชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดความถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือ เนตรนารี  มีนักเรียนในสังกัด ๔๕  โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖๐ คน  ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๔๕  คน  รวมทั้งสิ้น ๔๐๕  คน จัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/Vrrsug4x88BAcXnc7
นภัสวรณณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ภาพ
นายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ภาพ
29 พค. 2560 เวลา 11:47 น. 0 943
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^