สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ

tdumbnail
ชื่อ นามสกุลนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งรอง ผอ. สพม.เขต ๓๕
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
 1. กลุ่มนโยบายและแผน
 2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตำแหน่ง
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วุฒิการศึกษา
 • พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) พลศึกษา วิทยาลัยครูเชียงราย
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.บ) สาขาการบริหารการศึกษา     
                 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ประวัติรับราชการ
 • พ.ศ. 2523 - ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2526 - ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2534 - นักวิชาการศึกษา 4 สานักงานศึกษาธิการอาเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2542 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน     
                   (ช่วยราชการสานักงานศึกษาธิการกิ่งอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน)          
 • พ.ศ. 2543 - ศึกษาธิการกิ่งอาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
 • พ.ศ. 2545 - ศึกษาธิการอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พ.ศ. 2546 - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
 • พ.ศ. 2549 - รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
 • พ.ศ. 2551 - รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
 • พ.ศ. 2555 - รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
รับผิดชอบกำกับดูแล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
^