สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายจิรวัฒน์ ปัญญา

tdumbnail
ชื่อ นามสกุลนายจิรวัฒน์ ปัญญา
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งรอง ผอ. สพม.เขต ๓๕
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ภูมิลำเนาเดิม
 • จังหวัดน่าน
วัน เดือน ปี เกิด
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2501
วุฒิการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติรับราชการ
 • พ.ศ. 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สปอ. บ่อเกลือ สปจ.น่าน
 • พ.ศ. 2535 นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2536 นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2539 นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมือง จังหวัดน่าน                                
 • พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 5 อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 6 อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 6 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 7 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2547 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) อำเภองาว สำนักงานเขตพื้นที่
                 การศึกษา  เขต 1 จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2550 ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) อำเภองาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 ลำปาง  เขต 1 จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2551 ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่
                 ลำปาง เขต 2 จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้รฐาน ระดับ คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ. สำนักงานเขต
                 พื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2553 รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 ระดับ คศ.3 
                 ระดับ คศ. 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 1 จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2556 รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2  จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2556 รอง.ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
รับผิดชอบกำกับดูแล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผลงานดีเด่น
 • พ.ศ. 2532 ครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (ฝึกวินัย) นักเรียนดีเด่น สปอ. บ่อเกลือ สปจ. น่าน
 • พ.ศ. 2547 เป็นบุคคลดีเด่นทางด้านนันทนาการของจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาการกีฬา และ
                 นันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พ.ศ. 2551 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด
                  ดีเด่น ประจำปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2555 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2556 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
^